Regulamin

1.Postanowienia

Właścicielem Serwisu www.printoffice.pl jest Magnus Mariusz Marczyński, ul. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków, NIP PL9441315766, zwana dalej usługodawcą/drukarnią. Serwis Drukarni Internetowej Print Office dostępny jest pod adresem www.printoffice.pl. Niniejszy regulamin określa:

  • warunki korzystania z serwisu;
  • zasady przyjmowania i wydawania zleceń, płatności;
  • warunki przyjmowania plików do druku;
  • możliwości reklamacji;
  • odpowiedzialność drukarni internetowej www.printoffice.pl

 

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu www.printoffice.pl oznacza, że zlecający akceptuje niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte, zasady przygotowania do druku - realizacji zamówień oraz opis i zastosowanie materiałów. Jednocześnie pozwala na przetwarzanie danych w oparciu o ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające login w serwisie.

2.3 Aby utworzyć „login” należy się zarejestrować w serwisie.

2.4 Konto/login danego klienta w serwisie www.printoffice.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu loginu) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy rejestracji w serwisie www.printoffice.pl można zmienić zgłaszając prośbę na adres biuro@printoffice.pl

2.7  Klient serwisu www.printoffice.pl nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej

 

3.Zamówienia, płatności

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający login w serwisie www.printoffice.pl. Wycenienie, wypełnienie i akceptacja wysyłki zamówienia jest równoznaczna z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków: - należy wgrać plik do danego zlecenia i dokonać płatności poprzez system on-line. Płatność za zamówione artykuły z działu upominki i gadżety reklamowe odbywa dopiero po potwierdzeniu przez Short Media dostępności magazynowej. Klient wówczas otrzymuje na podany w trakcie rejestracji adres e-mail fakturę pro-forma do opłacenia w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3.2 Terminy przyjmowania zleceń. Zamówienia w serwisie www.printoffice.pl można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

3.3 Warunki realizacji zamówienia. Zamówienia sprawdzone i zaakceptowane, są realizowane  zgodnie z terminem podanym przez usługodawcę na stronie internetowej drukarni. Czas liczony jest od godz. 18.00 z dnia akceptacji zlecenia. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku drukarni internetowej będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię internetową danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach serwisu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

3.6 Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie firmy Magnus.

3.7 Zamawiający może anulować Zlecenie ale tylko do momentu kiedy nie rozpoczęto jego realizacji w systemie druku lub znakowania.

3.8 Zamówienie, które zostało opłacone ale anulowane zostanie pomniejszone o koszty administracyjne w wysokości: 35,00zł netto. Środki  z anulowanego zamówienia pomniejszone o koszty administracyjne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Magnus wystawi również fakturę korygującą.

3.9 Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi , koszt produktu, opakowania, dostawy wg standardowych warunków + podatek VAT, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej. Opcje niestandardowe wymienione są jako dodatkowo płatne.

3.10 Dokonując zakupów w serwisie www.printoffice.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną – dostarczanych na adres e-mail wskazany podczas rejestracji w serwisie.

3.11 Ryzyko dostawy towaru, utraty, zniszczenia – przechodzi na Klienta w chwili odbioru towaru przez Klienta a także przekazania go firmie kurierskiej.

3.12 Odpowiedzialność odszkodowawcza Magnus z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Firma Magnus nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

3.13 Klient posiada pełną świadomość, że w ramach jednej pozycji przyjęty będzie do realizacji jeden projekt graficzny. Nie można w ramach jednej wybranej pozycji zamawiać kilka wzorów wydruków. Każdy projekt graficzny musi być zamawiany odrębną pozycją

 

4. Reklamacje druków oraz usług dodatkowych

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient posiadający login i zrealizowane zamówienie poprzez serwis www.printoffice.pl. Reklamacje można złożyć tylko pisemnie, na adres biuro@printoffice.pl.

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji. Klient zgłaszając reklamację winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie www.printoffice.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.1 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.2 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.3 Reklamacje można złożyć do 5 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.4 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.5 Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.

4.2.6 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

4.2.7 Reklamacji nie podlegają błędy w tekście oraz w grafice produktu widoczne na przesłanym do weryfikacji dla klienta projekcie graficznym, który to projekt został przez klienta zaakceptowany.

4.2.8 Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji. Różnice takie mogą występować ze względu na inne wyświetlanie kolorów przez monitory (kolory RGB) a kolory uzyskiwane w druku (kolorystyka CMYK). Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji . Różnice ilościowe mogą wynosić +/-5%.

4.2.9 Klient akceptuje regulamin i zasady realizacji zamówień oraz zapoznał się ze specyfikacją przygotowywania plików do druku.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki.

4.3.1 Uszkodzenia paczek lub towaru podczas dostaw - Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. - Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Nieterminowe doręczenie - Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez kuriera). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. - Przesyłkę, która została doręczona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. - Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług Kurierskich może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia www.printoffice.pl Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

 

5. Materiały do druku

5.1 Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta, o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione z drukarnią.

5.3 Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności z wymogami druku Drukarni www.printoffice.pl

5.4 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta z wymogami Drukarni dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania przez drukarnię zaakceptowanych przez klienta poprawnych i zgodnych z wymogami druku danych. Na życzenie klienta Drukarnia www.printoffice.pl może wykonać odpłatnie korekty plików pod względem poprawności technicznej obejmującej wyłącznie: a) poprawienie przygotowanych marginesów, spadów b) przekonwertowania na kolory CMYK; c) dostosowania wymiaru d) sprawdzenie overprintów na obiektach w pliku.

5.5 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię zmiany są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

5.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne oraz opóźnienia wynikające z błędnie przygotowanych bądź przesłanych plików.

5.7 Pliki graficzne Klientów będą przechowywane w serwisie do 31 dni od złożenia zamówienia.

6. Zamówienia dotyczące gadżetów i upominków reklamowych.

6.1 Termin realizacji zamówień obejmujących gadżety i upominki reklamowe, znakowanie, potwierdzany jest w momencie uzyskania akceptacji Klienta na projekt, lub potwierdzenia stanów magazynowych.

6.2 W przypadku zamówienia usługi znakowania gadżetów reklamowych lub przygotowania projektów graficznych, Klient zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie COREL zamienionym na krzywe lub materiały potrzebne do wykonania usługi zgodnie z zaleceniem Klienta. Konieczność opracowania przez PRINT OFFICE materiałów dostarczonych przez klienta jest dodatkowo płatna .

6.3 W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji firma Magnus może dochodzić wszelkich kosztów związanych z jego realizacją (koszty przygotowalni, opracowania graficznego, ewentualnego nadruku).

6.4 W zakresie zamówień związanych z wykonaniem nadruku – znakowania Magnus zastrzega, że kolory nadruków na artykułach katalogowych mogą być jedynie zbliżone do wzorników stosowanych przy druku na papierze (Pantone).

6.4 Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

6.5 Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

6.6 Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:

- towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią

- zgłoszono ją po upływie terminów przewidzianych niniejszym regulaminem

- w chwili składnaia zamówienia jakość towaru jest zgodna z dostępnymi w Magnus wzorami

- Klient błędnie korzystał z towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył towar na części lub nadmiernie go obciążył,

- Klient lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w towar

6.7 Magnus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary/usługi nabyte w Magnus

6.8 Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez Magnus

6.9 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom . Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

 

7. Odpowiedzialność www.printoffice.pl

Drukarnia internetowa www.printoffice.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

- Wydruk i wykonanie prac źle przygotowanych pod względem treści i pod względem technicznym;

- Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

- Nieterminowe dostawy kurierskie

- Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni www.printoffice.pl, na przykład: przerw w dostawie energii elektrycznej, kataklizmy wywołane przez żywioły i inne;

- Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

- Za terminowość przekazywania środków płatniczych pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl

 

8. Drukarnia www.printoffice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu www.printoffice.pl.

 

9. Własność chroniona prawnie Zawartość strony internetowej www.printoffice.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.printoffice.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Mgnus. Pobieranie, kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.printoffice.pl bez zgody właściciela jest zabronione.